About

เว็บนี้เป็นส่วนนึงของงานวิจัยปริญญาเอก ใช้ในการเก็บข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการวิเคราะ

 

สนใจฝากข่าวประชาสัมพันธ์สามารถส่งผ่านอีเมลด้านล่าง

You can send us your press release using email below.

 

meeshinka@gmail.com

 

Leave a Comment